ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 21.03.2022 г. „Арис Карго”  ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4788-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Проектът е финансиран от Оперативна програма” Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7500 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

 

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваният резултат е постигане на положителен ефект по отношение на Арис Карго ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Арис Карго ООД да продължи дейността си в дългосрочен план след приключване на проекта.
 
   –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
 
Проект  BG16RFOP002-2.089-4788-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.